فن های NOVAX از مدل فن های محوری نونکو بوده که برای کار دردمای بالا 300 و 400 در مواقع حریق مناسب می باشند. این فن ها دارای استاندارد آتشنشانی بوده و کاربرد عمومی آنها به عنوان فن های اگزاست و هوای تازه به منظور نصب بر روی کانال می باشند.