تونل ها

فن های تونلی با به جریان انداختن هوا در جهت طولی منجر به تهویه هوا و کنترل دود در تونل های جاده ای و تونل های قطار می شوند. فن های تونلی نونکو در دو مدل استاندارد دایره­ای و کتابی به صورت یک جهته و دو جهته همراه با سایلنسر (silencer) جهت کاهش سطح صدا طراحی و تولید می گردند و تمامی این فن ها دارای  استاندارد حریق F200,F300,F400  می باشند.