تکنولوژی +EC

این تکنولوژی بر مبنای ترکیب موتورهای مغناطیسی، تکنولوژی درایو فرکانس متغیر (Variable Frequency Drive)  شرکت دانفوس و فن های زیراکس نونکو طراحی شده  است. این تکنولوژی،محصول مشترک شرکت نونکو و دانفوس بوده و دستاورد چشمگیر این محصول مشترک افزایش بازدهی سیستم بین ۸۰% تا ۸۵% می باشد