خنک کاری

فن های نونکو جهت خنک کاری و کاهش دما در بسیاری از کاربردهای صنعتی استفاده می گردند تا مواد صنعتی را به  دمای مطلوبی برسانند بطور مثال در صنعت شیشه برای خنک کردن مواد اولیه تولید از این فن ها بعنوان یکی از تجهیزات کلیدی استفاده می گردد.