محیط های قابل انفجار

در حوزه هایی از صنعت مانند صنایع نفت و گاز و پتروشیمی به علت خطر انفجار و آتش سوزی، وجود گازهای آلوده و گرد و غبار نیاز به استفاده از فن های ضد حریق و ضد انفجار وجود دارد. نونکو با داشتن فن های ضد انفجار ATEX و فن های ضد حریق NOVAX می تواند به خوبی پاسخگوی نیازهای این حوزه از صنعت نیز باشد.