تهویه پارکینگ

در پارکینگ های بسته تجمع گازهای سمی نظیر مونوکسیدکربن آثار مخربی بر سلامت بدن انسان دارد به همین جهت تخلیه این گازها و جایگزین شدن آن با هوای تازه از اهمیت بسزایی در طراحی مهندسان مشاور برخوردار است. در طراحی سنتی به کمک کانال، هوای نقاط مختلف مکیده و به خارج از محیط منتقل می ­شد که در این روش علاوه بر ایجاد نقاط مرده در پارکینگ حجم کانال کشی بالایی نیاز بود که منجر به کاهش ارتفاع پارکینگ نیز می گردید در صورتیکه در سیستم جت فن با توجه به ارتفاع کم جت فن ها علاوه بر افزایش ارتفاع پارکینگ، اختلاط هوا به صورت کامل صورت می ­گیرد.