قارچ ملارد

بازدید از مجموعه قارچ ملارد

پیرو جلسه بازدید از مجموعه قارچ ملارد به منظور نیازسنجی و امکان سنجی بهره گیری از سیستم های تهویه صنعتی NOVENCO، جلسه ای به منظور آشنایی با این مجموعه محترم، پروسه تولید قارچ و کمپوست، بخش های تاسیسات و به خصوص سیرکولاسیون هوا در سالن های پرورش قارچ برگزار گردید.

با عنایت مدیران و مهندسین محترم آن مجموعه، امکان بازدید از تاسیسات بخش های قدیم و جدید سالن های پرورش قارچ میسر گردید. تعاملات میان واحد فنی این شرکت با مهندسین محترم این پلنت صنعتی، فرصت مناسبی را جهت آنالیز عملی اهمیت وجود فن در سالن های پرورش قارچ را فراهم نمود.

قارچ ملارد
برچسب ها: